Home misiune proiecte programe Evenimente CONTACT

„BISERICA CU LUNĂ” ÎN PEISAJUL URBANISTIC AL ORADIEI

„BISERICA CU LUNĂ” ÎN PEISAJUL URBANISTIC AL ORADIEI

„BISERICA CU LUNĂ” ÎN PEISAJUL URBANISTIC AL ORADIEI
MODERNE - SIMBOL ÎNTRU CREDINȚĂ
ORTODOXĂ ȘI VALOARE ARHITECTURALĂ

Prof. AUREL CHIRIAC


De-a lungul secolelor al XVIII-lea, al XIX-lea și al XX-lea societatea orădeană a cunoscut transformări firești, generate de declanșarea și derularea procesului de trecere de la medievalitate la modernitate în spațiul Europei Centrale. În acest context, mentalitățile au cunoscut importante mutații, în condițiile în care odată cu includerea comitatului Bihor în Imperiul Habsburgic, la sfârșitul veacului al XVII-lea, s-a asigurat posibilitatea unui contact direct cu ideile curentului iluminist austriac (Aufklärung). Treptat, asumarea principiilor specifice spiritului înnoitor au contribuit, între 1700 și 1900, la afirmarea unui mod de viață și de gândire specifice lumii moderne, acestea fundamentate pe noi legi economice, sociale, culturale și, nu în ultimul rând, religioase emise în răstimpul respectiv, servind pretențiilor existențiale ale acelor vremuri. Consecința a fost punerea în discuție inclusiv a ordinii social-politice ce a fost veacuri de-a rândul proprie Transilvaniei medievale, respectiv a drepturilor exclusive acordate „națiunilor privilegiate”, după răscoalele țărănești de la 1437 și 1514, drepturi consemnate în codul lui Werbőczi, Tripartitum . Chiar dacă nu întotdeauna ușor de promulgat, decretele și legile emise între 1692 și 1800, mai cu seamă, au avut efecte imediate asupra relațiilor între naționalitățile trăind în interiorul noului stat al Europei Centrale, în general, și, asupra celor din Transilvania, în special. Un efect al acestei politici a fost dinamizarea lumii românești care, pornind de la contextul creat de noul stăpân în zonă, și-a gândit etapele ce trebuiesc a fi parcurse în a dobândi drepturi politice, culturale și religioase, multă vreme refuzate.
Dacă ne rezumăm strict la comunitatea românească din Oradea, constatăm că la sfârșitul secolului al XVII-lea și debutul celui de al XVIII-lea ea forma, în interiorul societății orădene, un grup uman care s-a implicat în procesul de constituire a administrației civile locale. Este adevărat, un prim criteriu în a fi părtaș la acest efort a fost puterea financiară deținută de fiecare membru al societății orădene, indiferent că acesta era ortodox, greco-catolic, romano-catolic, protestant sau mai târziu, mozaic.
În ceea ce privește biserica ortodoxă, aceasta urmărea să recupereze, după peste 130 de ani de interdicție – valabilă și în cazul catolicilor - dreptul de a își ridica noi lăcașuri de cult de zid în interiorul Oradiei. Era un deziderat care, în zorii modernității, se dovedea a fi tot mai posibil. Până la cucerirea austriacă, catedrala ortodoxă a Bihorului era în cartierul Velența, încă din secolul al XVII-lea. Aceasta însă nu era singurul lăcaș de zid românesc în comitat. Mai acelea din Remetea Beiușului, ridicată în secolul al XIII-lea, trecută însă în veacul al XIV-lea la catolicism, apoi din Voievozi unde, în interiorul vechii mănăstiri ortodoxe atestate încă din veacurile XII-XIII, a funcționat o mică biserică de zid, după cum o demonstrează ruinele păstrate până astăzi, precum și aceea din Seghiște, confirmată ca existând în secolul al XVI-lea, prin săpăturile arheologice efectuate de Liviu Borcea și Doru Marta . Este, însă, limpede că bisericile de lemn au fost dominante în așezările rurale românești, devenind treptat o podoabă arhitecturală de o frumusețe inconfundabilă, respectiv embleme ale civilizației românești, iar în contemporaneitatea noastră chiar ale patrimoniului universal, în cazul celor maramureșene.
Revenind la recunoașterea locului românilor ortodocși în interiorul Oradiei medievale și moderne din punctul de vedere al cultului propriu lor, rezultă că până la 1692 aceștia aveau doar o biserică de zid, mai precis catedrala ortodoxă din Velența. Din 1692 și până în 1918 se adaugă acesteia încă două, Biserica cu Lună (1784-1790), consacrată ca noua catedrală ortodoxă, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”și Biserica „Sf. Nicolae” (1800-1810), cu rang de catedrală pentru greco-catolici români, aceștia apăruți după 1701, ambele situate în arealul Orașului Nou, mai concret în actuala Piață a Unirii, care de atunci era destinată a fi centrul Oradiei Mari moderne. Acestora li se adaugă și actuala biserică ortodoxă „Sf. Treime”, care între 1786-1948 a aparținut greco-catolicilor ruteni, apoi, români, și care la început – 1693 – a fost din lemn și a deținut chiar funcția de catedrală romano-catolică până în 1733 . După 1918 numărul lăcașurilor de cult românești de zid, mai ales ortodoxe, dar și greco-catolice, cresc proporțional cu numărul credincioșilor și cu poziția dobândită de acestea ca și culte cu drepturi depline în cadrele României Mari, ajungând numai în Oradea Mare la opt .
Revenind la societatea Oradiei Mari circumscrisă secolelor al XVIII-lea, al XIX-lea și al începutului celui de al XX-lea, tot ceea ce se întâmplă aici din punct de vedere al exprimării membrilor acesteia este o consecință a politicii promovate de Curtea de la Viena. Autoritatea de stat, ce urmărea să aibă un control absolut în teritoriu, pentru a reuși impunerea inclusiv a unor reforme – mai cu seamă sociale și economice - aflate în consens cu principiile iluminismului, în general, al celui austriac, în special, a căutat ca aplicarea acestora să fie realizată prin membrii societății civile și instituțiile de stat create de aceasta. De altfel, apariția și funcționarea Consilului orășenesc la Oradea, la scurt timp după 1692, dovedește că tendințele de reformare a mecanismelor ce țineau de acordarea „... drepturilor și îndatoririlor atât civile, cât și religioase” celor ce viețuiau în peisajul orașului de pe Crișul Repede era deja o realitate, o realitate ce tindea să se generalizeze în aglomerările urbane ale Imperiului. Desigur, în cazul din urmă se avea în vedere, mai întâi, repunerea în drepturi a bisericii romano-catolice, stăpân absolut al pământurilor și veniturilor în bani, în Oradea și Bihor, până la mijlocul secolului al XVI-lea, iar, în al doilea rând, acordarea unei independențe controlate tuturor cultelor, inclusiv celui ortodox, până atunci cu statut de tolerat, dar și cultului nou creat, greco-catolic. Iată de ce, a fost necesar ca să se elaboreze și să se semneze în anul 1713 un Contract ce regla relațiile dintre locuitorii orașului Oradea „actuali și viitori”, de fapt între națiunile maghiară, greacă (macedoromână), românească și sârbească, care aparțineau de bisericile importante ale așezării (romano-catolică, calvină, ortodoxă, greco-catolică) și care, prin credincioșii proprii, aveau și forța financiară în a susține procesul de modernizare a Oradiei .
Fără a ne propune un comentariu exhaustiv asupra conținutului documentului, vom evidenția câteva idei pe care le conține explicit. În primul rând, el consacră o realitate etnică care după 1700 a cunoscut o modificare ce s-a dovedit a fi cu urmări benefice asupra evoluției orașului, prin apariția macedoromânilor (aromânilor), a „grecilor” cum erau ei numiți și care, prin stabilirea lor aici, atestată în documente încă de începutul veacului al XVIII-lea , au contribuit esențial la revigorarea vieții comerciale de altădată și la modernizarea urbanistică a Oradiei, dorită de altfel de toți locuitorii orașului din acele timpuri. Dintru început, intenția lor de a se stabili la Oradea a fost privită, de administrația autohtonă, ca o șansă în a ridica nivelul vieții cotidiene și în a recupera prosperitatea și strălucirea de altădată a Oradiei Mari, lăudată constant de călătorii străini ajunși aici și nu numai, înainte vreme . De aceea, Contractul prevede ca un principiu esențial de funcționare al societății orădene relația de respect reciproc între concitadini și, implicit, între toate cultele Oradiei. Orice abatere de la acest comportament urma să fie sancționată prin amenzi. Nu putem să nu remarcăm, în mod special, dorința de a se instaura o atmosferă de armonie, de conviețuire în respectul unor norme potrivit căruia fiecare aparținător la oraș își avea poziția recunoscută, în conformitate cu statutul lui economic și nu numai. Atât la nivelul Consiliului orășenesc, format din oameni cu dare de mână - cei mai mulți fiind în secolul al XVIII-lea macedoromânii care au ajuns să fie jumătate din acesta -, cât și în plan existențial, în condițiile în care Oradea își confirma eticheta de oraș cosmopolit, prin grupurile etnice trăind aici - maghiari, sârbi, români, ruteni, evrei –, rezultă că acest deziderat al drepturilor egale căpătase contur, cel puțin în planul actelor oficiale etc. Consecința acestei viziuni a fost, spre exemplu, ridicarea pe parcursul a 100 de ani a trei lăcașuri de cult de zid - romano-catolic, ortodox și greco-catolic - în perimetrul „pieței mici” de atunci, ce astfel își consolida poziția de a deveni centru al Orașului Nou și, implicit, al așezării moderne și, peste timp, al celei contemporane.
Acest act, care este expresia unui nou tip de mentalitate în Oradea, a venit în întâmpinarea politicii Curții de la Viena, potrivit căreia aceasta și-a propus impunerea în Imperiu a unui sistem de relații politice și sociale, respectiv religioase, mult mai relaxate ca până atunci, fundamentate pe respectul celuilalt. În contextul istoric succint conturat de noi, cu toate că principiile de bună conviețuire în Oradea multietnică, multiconfesională și multiculturală au început să fie asumate de la începutul veacului al XVIII-lea totuși, în fapt, birocrația de pe plan central și local au îngreunat luarea unor hotărâri rapide în favoarea românilor. Chiar Edictul de toleranță (1781), mult așteptat, nu a putut să anuleze imediat moștenirea unui trecut nu prea îndepărtat, în care calitatea de tolerat a națiunii române a limitat afirmarea normală a acesteia în conformitate cu puterea creatoare de care dispunea. Apariția Bisericii cu Lună este un exemplu în acest sens. Noul set de legi apărut până la 1800 îngăduia realizarea, și de către românii ortodocși, a unor lăcașe de cult de zid. Cu toate acestea, pentru a fi obiectivi în evaluarea perioadei în discuție, se cuvine să precizăm că edificarea „Bisericii cu Lună” a fost rezultatul activismului românilor, care prin atitudine și solicitări succesive au impus, până la urmă, aplicarea unui drept ce le-a fost dat de Curtea de la Viena. Cu certitudine, au contribuit la acordarea avizului final și mișcările țărănești de la mijlocul secolului al XVIII-lea din Bihor, precum și răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan (1784), ce au stat la baza radicalizării procesului de emancipare națională, în aceste cazuri prin efortul credincioșilor ortodocși. La rândul lor, greco-catolicii români se implică în susținerea acelorași idealuri. Astfel, Supplex Libellus Valachorum, la șapte ani de la ultimul eveniment menționat a venit să atragă atenția, în acest caz și prin contribuția cărturarilor de seamă ai românilor uniți cu Roma, asupra drepturilor istorice ale națiunii române, drepturi în virtutea cărora nu mai putea fi acceptată în continuare „calitatea” de „națiune tolerată”. Aceste evenimente de referință pentru afirmarea în epoca modernă a celor majoritari în Transilvania și Partium, patronate de reprezentanții celor două biserici românești, nu fac decât să ne demonstreze, încă odată, că scopul acestora era același: de a fi, în sfârșit, respectați pentru ceea ce au însemnat românii ca vechime, origine latină, număr și, totodată, contribuție la cultura și civilizația acestei părți de Europă.
Pe măsura înfăptuirii orașului modern, de-a lungul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, locuitorii Oradiei au militat, mai întâi, pentru unificarea administrativă a patru cartiere-satelit (Velența, Olosig, Subcetate și Orașul Nou), realizată în 1860, moment de când noul centru urbanistic al așezării devine acela al Orașului Nou, astăzi Piața Unirii . Astfel se consacra definitiv o soluție urbanistică pusă în operă încă din secolul al XVIII-lea, când au ajuns să se regăsească în spațiul respectiv biserici importante ale Oradiei - romano-catolică, ortodoxă și greco-catolică -, în jurul cărora, la aproape un secol distanță, au apărut apoi cele reformată și neologă, aceasta servind cultului mozaic. Tot în aceeași vatră, între 1700 și 1800 și-au făcut apariția, conform prevederilor documentului din 1713 dar, mai ales după începerea funcționării în Oradea, din 1722, a unei filiale a Companiei comerciale grecești, gestionate de macedoromâni, construcții baroce datorate acestora, prin apariția cărora putem spune că s-a declanșat procesul de înnoire arhitectonică a centrului nou al orașului. Exista, însă, o condiție, în cazul acestora, ca „grecii” să dețină obligatoriu și spații comerciale înspre Piața Mică (Piața Unirii), unde administrația dorea să transfere, treptat, desfacerea produselor agroalimentare. Multe documente confirmă această obligație, iar dintre ultimele mărturii ale construcțiilor în stil baroc datorate macedoromânilor, aflate încă în Piața Unirii de astăzi, un exemplu este chiar clădirea în care s-a născut Emanuil Gojdu, ce se află pe latura de nord a acesteia.
În ceea ce privește lăcașurile de cult care s-au ridicat în același veac al XVIII-lea în centrul Oradiei Mari, acestea reflectă, în cele din urmă, ierarhia consacrată în interiorul societății de aici, unde macedoromânii și românii ortodocși, dar și greco-catolicii români, între aceștia fiind și macedoromâni, au devenit o forță pe plan confesional, economic și, incontestabil, cultural, o forță care nu putea fi neglijată în anii la care facem referire în lucrare. Datorită acestora, dar și maghiarilor, germanilor etc, iar mai târziu evreilor, însușirea unei viziuni a prezentului în organizare urbanistică s-a dovedit a fi realistă. Așa se explică de ce în Contractul încheiat în 1713 între locuitorii actuali și viitori ai orașului Oradea, între națiunile maghiară, greacă, sârbească și românească, se precizează că: „... persoane inteligente și de acea seamă (competente) să fie admiși în Consiliul orașului ca, adaptându-se legilor Țării Ungare și trăind în conformitate cu acelea, să se susțină armonia frumoasă dintre ei jumătate din Consiliul alcătuindu-se din cei de religie grecească (ortodoxă)” sau se afirmă că: „...vrând să se așeze cineva ca locuitor în Oradea să fie admis cu învoială conciliantă” sau se mai spune că: „...Grecii să poată trăi netulburați, după ritual și vechea credință apostolicească și sobornicească a lor și nimenea să nu-i tulbure în aceasta” . Toate aceste prevederi sunt repuse în discuție în anul 1743, când o delegație a ortodocșilor orădeni au primit din partea primarului orașului confirmarea că Contractul din 1713 va fi respectat și în continuare, evitând reluarea situațiilor neplăcute ivite de atunci încoace. El astfel afirmă că: „...în numele orașului nostru, din nou să (n.n.) ne obligăm, că îndeosebi dacă Dumnezeu va ferici orașul nostru în libertatea lui, nu vom contraria introducerea preoților și nici zidirea bisericii lor; vom designa fonduri potrivite pentru reședință și pentru zidire de biserică, le dăm voie să-și poată practica riturile lor regulat (...)” .
Calea pe care, încă din 1713, comunitatea orădeană a pornit, a fost consacrată, apoi, de împărații habsburgici (Maria Tereza, Iosif al II-lea) care, în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, au promulgat Ratio educations și Edictul de toleranță, prin care statul acorda drepturi la educație tututor naționalităților, indiferent cărui cult îi aparține. De fapt, ne aflăm în fața unei confirmări a unui crez pe care societatea orădeană l-a anticipat, un crez potriv