Home misiune proiecte programe Evenimente CONTACT

biserica cu luna text si bibliografie

biserica cu luna text si bibliografie
Podoaba Casei Tale

“Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită,
Și îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însa,
Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină,
Și mă mântuiește!”
Denie din Miercurea Mare

Biserica cu Lună este o “cămară împodobită” asemeni unui nou Testament spiritual și artistic, întrupându-se ca o arhitectură de reprezentare a noii lumi confesionale românești așa cum s-a cristalizat ea la sfârșitul secolului XVIII. Extraordinarul ei prestigiu se datorează faptului că monumentalitatea și frumusețea sa decorativă consființesc dreptul românilor de a-și zidi cetăți ale credinței nu doar în cer, ci și pe pământ. Momentul în care Edictul de toleranță emis de Curtea imperială austriacă a permis românilor ortodocsi și maghiarilor reformați ridicarea locașurilor de cult în centrul orașului a fost, din punctul de vedere al istoriei stilurilor, unul la fel de tolerant, chiar generos, am putea spune. Se știe că fenomenul “coexistenței stilurilor” este specific perioadelor istorice tărzii, atunci când o epocă se stinge și o alta încă nu s-a născut. In acest tip de zonă crepusculară, permisivă tocmai datorită contururile ei incerte, pot avea loc întâlniri necanonice, ca să nu spunem aventuroase, între idei și forme pe temeiul așa-numitei “antropologii a locuirii”. “Omul sființește locul”, iar locul exprimă tocmai puterea acestei energii sfințitoare. Iar dacă locul cu pricina stă sub umbra luminoasă a însăși Casei Domnului, atunci dimensiunea antropologică a locuirii devine una anagogică, deci primește o încărcătură spirituală anume.
O analiză a unui monument de arhitectură, oricât de succintă ar fi ea, vizează două aspecte fundamentale: funcționalitatea și decorația. Dacă este vorba de o arhitectură de cult, atunci semnificația simbolică a programului architectural și alfabetul decorativ primesc o importanță deosebită. Cum anume se face selecția și mai ales ce motivații stau la baza alegerilor făcute sunt întrebări importante, pentru că opțiunea pentru un stil sau altul semnifică orientarea spirituală a comunității și exprimă mesajul ei subiacent în dialogul nonverbal cu celelalte comunități sau confesiuni. Exprimă, de fapt, un raport de putere. În intervalul acestui raport sunt conținute toate nuanțele și conotațiile de ordin politic, social, confesional, economic, artistic ale unei epoci anume.
Revenind la “Biserica cu Lună”, două sunt întrebările precise la care prezentul text încearcă să dea, în linii generale, un răspuns: 1) de ce o comunitate ortodoxă puternică din Transilvania, deci de rit răsăritean, a recurs la formule din repertoriul stilistic occidental, cultivat în mediul catolic, atunci când și-a ridicat prima biserica „de reprezentare”, deci de legitimare și consacrare, într-un cadru imperial apusean; 2) prin ce este definită orientarea stilistică a mobilierului de cult sculptat și pictat privit în ansamblul său, și în ce măsură limbajul artistic al acestuia exprimă spiritul epocii și comunității căreia îi aparține.
La prima întrebare nu putem răspunde dacă nu facem o incursiune în istoria monumentului și a epocii sale. „Biserica cu lună” a fost ridicată în intervalul 1784-1790. Iconostasul și mobilierul liturgic a fost executat câțiva ani mai târziu, între 1815-1831 (1). Referindu-ne la perioada ridicării bisericii de zid, ne plasăm în anii „absolutismului luminat” ai monarhiei habsburgice, mai mult, în deceniul „josefinismului”, al guvernării „bunului împărat” Iosif al II-lea (1780-1790). (2) Faptul că ridicarea bisericii, la mijlocul acestui interval, a coincis cu anul răscoalei lui Horea, pune un accent acut pe brocartul somptuos al epocii. Dar faptul că Horea s-a dus direct la Viena cu revendicările țăranilor români spune foarte multe despre noile raporturi dintre centru și margine cultivate în imperiul habsburgic, raporturi care se vor oglindi, inerent, și în mediul artistic al Oradiei. Intre schimbarea de atitudine a imperiului față de supușii săi din perioada „josefinismului” și cea din anii anteriori, ai guvernării tereziene, vorbesc două date puse alături: în 1761, generalul armatei austriece, Adolf von Bukow, dărâma cu tunul edificiile de cult ale românilor ortodocși ce refuzau unirea cu Roma, pe când cu douăzeci de ani mai târziu, în 1781, împăratul Iosif al II-lea emite Edictul de toleranță și deschide ușile palatului de la Viena tuturor supușilor săi pentru a le primi personal plângerile. Desigur că orice gest al unei puteri statale, în acest caz, mai mult, imperiale, devine un instrument politic cu conotații propagandistice. Dar este evident ca drumul direct de acces deschis de puterea de la Viena a permis o circulație rapidă și fără sincope nu doar a ideologiei, diplomației și administrației , ci și a limbajului artistic, astfel încît motivele decorative și tehnica apuseană au putut fi ușor preluate de la centru la zonele de graniță cu o subliniată legitimitate. “Biserica cu Lună” a fost ridicată de comunitatea ortodoxă din Oradea într-un astfel de moment fast, poate ultimul înainte ca revoluția din 1848 sa izbucnească. Era momentul când Casa de Austria încerca să rezolve dubla tensiune manifestată în rândul popoarelor pe care le stăpânea, adică cea etno-națională și cea aristocrat-statală. Eforturile ei diplomatice acționau pe ideea respectării individualităților popoarelor conlocuitoare, dar care, la rândul lor, să devină conștiente că aparțin unei structuri politice unitare, stabile, care e capabilă să le garanteze libertățile locale cu greu cucerite, și asta tocmai în mijlocul unei Europe măcinată de rivalități și umbrită de spectrul nu prea îndepărtat al ghilotinei Revoluției franceze. In consecință, diplomația austriacă experimenta ideea unui parteneriat între centru și margine, între capitala imperială și provincii, capabil să instituie un echilibru de putere între excesele Europei Occidentale și cele ale Orientului, aici incluzînd, pe lângă Rusia, și pericolul turcesc. Acest concept al echilibrului este oglindit în epocă de arhitectura barocului târziu central-european, deschis spre elementele de stil clasic. „Biserica cu Lună” este un exemplu elocvent în acest sens. Biserica ortodoxă cu hranul „Adormirea Maicii Domnului” , astăzi Catedrală, este unul dintre monumentele emblematice ale orașului. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în anul 1784 de către episcopul Aradului, Petru Petrovici. Edificiul de cult a fost finalizat în 1790 după planurile arhitectului Éder Jakab.

“Biserica cu Lună” este un edificiu de reprezentare pentru teologia si spiritualitatea ortodoxă din Transilvania sfârșitului de secol XVIII. Tipologia sa planimetrică este una familiară ambianței barocului provincial târziu central-european: o amplă biserică-sală, cu un robust turn clopotniță pe latura de vest. Volumul unitar al naosului este tripartit: intrarea e marcată de un mic, mai degrabă simbolic pronaos, naosul este amplificat de două abside laterale. Din punct de vedere stilistic, biserica aparține barocului târziu provincial,a cărui exuberanță decorativă este atenuată de elemente stilistice neo-clasice, așa cum sunt, spre exemplu, lesenele ce ritmează fațada, încununate cu capiteluri cu volute ionice, sau amplele arcaturi de tip „arc de triumf” ce pun în valoare ferestrele. Turnul de pe latura vestică ce surmontează naosul îngust etalează o succesiune stratificată de elemente stilistice târziu baroce și neoclasice, ca de exemplu cele două panouri “în oglindă” ce flanchează oculusul cu globul lunar, încheiate la extremități cu vase monumentale “all’ antica”. Acest registru baroc este surmontat de un discret fronton triunghiular neoclasicist, care susține, la rândul lui, volumetria neobarocă a turnului. Aceasta este încununată de un coif metalic modelat în spirit eclectic, cu accente bizantine (cei patru evangheliști sunt pictati după modelul icoanelor răsăritene).

Motivația recurgerii la sincretismul stilistic o putem căuta în realitatea istorică a momentului, punctată de o dată fixă, anume data semnării de către Impăratul Iosif al II a Edictului de Toleranță (29 octombrie 1781 ), în care se dorea recunoașterea deplină și oficială a “Bisericii neunite orientale și ortodoxe”, ca și componentă legitimă în cadrul politic si confesional al Imperiului habsburgic. In această amplă conjunctura istorică și politică, românii ortodocși adaptează programul arhitectural cerințelor liturghiei răsăritene, dar adoptă o morfologie decorativă în acord cu spiritul lumii occidentale cu care era contemporană. E vorba mai degrabă de o asimilare a modei timpului și o sincronizare cu tendintele epocii, dar numai la nivelul împrumuturilor de ordin decorativ, deci la nivelul aparatului ornamental, exterior, și nu al aceluia, de fond, al cultului.
Am putea invoca la acest capitol al plasticii arhitectonice un adevărat “gambit” al comunității ortodoxe, dispusă să sacrifice ornamentul limbajului plastic răsăritean, de tip bizantin, deci executat în aplat, în favoarea celui occidental, în ronde bosse. Dar, având în vedere faptul că modelele artistice cele mai apropiate erau cele ale Europei Centrale, și că libertatea de credință, proaspăt câștigată, a suspendat tensiunile interconfesionale majore, această opțiune pare mai degrabă nu atât o renunțare, cât o concesie făcută unei puteri apusene “paternaliste”, al cărei cosmopolitism nu reclama dramatice polarizări ale expresiei plastice. Acest baroc târziu clasicizant a devenit în foarte scurt timp stilul “noilor elite” culturale și confesionale locale, create în școlile și universitățile înființate și sprijinite de Habsburgi. Aceste elite și-au exprimat explicit apatenența la anume repere și modele spirituale prin text si prin imagine: pisania plasată deasupra corului îl omagiază pe “Preaînălțatul Imperat al Romanilor Iosif al II-lea” (3), iar cheia arcului de triumf ce încununează altarul conține în medalion chipul lui Horea, al cărui martiriu
i-a conferit sfințenia în inima românilor. Cheia arcului de triumf ce încununează cafasul corului și pisania conține în medalion chipul lui Christos. Ambele portrete “în glorie” își corespund printr-o relaționare “în oglindă”, deosebit de frumoasă ca lectură simbolică.


A doua întrebare la care prezentul text încearcă să răspundă vizează conturarea acelui anume spirit al epocii ce este exprimat prin limbajul plastic al mobilierului de cult din „Biserica cu Lună”. O analiză stilistică sumară plasează de regulă ansamblul sculptural în cadrele barocului târziu central european, definit de multiple inflexiuni stilistice: neobaroc, neorococo, „zopf”, neoclasic. Dar complexul sculptural a fost creat relativ târziu în raport cu ridicarea bisericii, mai exact între anii 1815 – 1831, anii unei Europe moderne din punct de vedere artistic, turnată deja în tiparele de gândire și expresie ale secolului XIX. Nu putem să nu observăm faptul că acest an 1815 are o semnificație deosebită pentru istoria Europei. El este anul în care se prăbușește un mit străvechi, acela al puterii divine a împăratului. In acel an, bătălia de la Waterloo pune în scenă tulburătorul episod al înfrângerii „ultimului împărat”, episod ce urmează unuia mai puțin spectaculos, dar nu mai puțin semnificativ: în 1806, sub presiunea armatelor lui Napoleon Bonaparte, Francisc al II –lea de Habsburg renunță la titlul imperial, iar Imperiul Roman de Națiune Germană își încetează existența sa multiseculară. Iar prăbușirea celor două imperii, cel habsburgic și cel napoleonian, are ca și fundal teribil Revoluția franceză cu atrocele sale ghilotinări. Răscoala lui Horea a punctat și ea, printre alte momente dramatice, tensiunile ce au caracterizat ultimul sfert al secolului XVIII. Aceasta este moștenirea istorică pe care se grefează spiritul noii epoci în care frații Alexandru și Arsenie Teodorovici încep să lucreze iconostasul și celelalte piese de mobilier liturgic. Considerăm utilă observația că stilul care a definit perioada artei europene din primul sfert al secolului XIX, dominată de expasiunea armatelor napoleoniene, a fost „Empire”, urmat de cel numit al „Restaurației” în Franța și de stilul „Biedermeier” în Europa Centrală. Aceste stiluri cultivau din nou stilul geometric, dar conțineau multe elemente remanente de vocabular rococo, la rândul lor infuzate fiind de elemente neoclasice. La aceste repere s-au raportat și cei doi meșteri atunci când au conceput iconostasul „Bisericii cu Lună”. Acest mixaj stilistic poartă deopotrivă marca strălucirii curții imperiale habsburgice, a celei napoleoniene, alături de marca unei nostalgice nevoi de claritate, echilibru și ordine clasică. Dar poartă, ca pe un corolar, și marca funerară a sfârșitului unei epoci. Altfel spus, poartă amprenta cenușii oricărui triumf omenesc ce sfârșește, inevitabil, într-o urnă a nimicului, ce conține însăși deșertăciunea. Iar dacă privim cu atenție motivele decorative ale iconostasului sau ale scaunului episcopal, observăm că urna este una dintre prezențele predilecte.
Dar mai întâi să plecăm de la ansamblu la detaliu, și să privim iconostasul în întregul lui. Remarcăm în primul rând rigoarea sa compozițională. Registrele sunt proporționate și ritmate armonios, în spirit neoclasic, păstrînd fidel dispoziția bizantină a icoanelor. Este firească această abordare, pentru că impresia de ansamblu trebuia să exprime forța calmă, ordinea, stabilitatea, unitatea imperiului ceresc al Ierusalimului, dar și apartenența clară la biserica de rit oriental. Intregul iconostas este o dantelărie somptuoasă traforată și aurită, redevabilă în întregime spiritului rococo. Aproape jumătate din iconostas este rezervată registrului principal, cel al ușilor împărătești și diaconești. Un ritm de o remarcabilă eleganță este imprimat de cele opt colonete cu fusul zvelt, cu suprafața lisă, a căror treime de la bază este decorată cu striații aurite, încheiate cu un tor inelar. Aceste colonete neoclasice sunt dispuse simetric față de axul ușilor împărătești. Prețiozitatea bazei striate se regăsește la capitelul aurit de factură compozită (frunze de acant corintice și volute ionice). Dispusă în decroș față de planul vertical general al iconostasului, colonada are un efect scenografic bine subliniat. Prin spațialitatea pe care o creează, aceasta sugerează maiestatea și grația porticului unui templu antic, imagine predilectă a spiritului neoclasic. Orientare stilistică de tip neoclasic era cerută insistent de spiritul epocii, doritor să reinstaureze pacea și ordinea în atât de tulburata lume europeană, devenită teatrul unor acerbe lupte pentru putere și pentru afirmarea identităților naționale. Dar rigoarea și ritmurile geometrice erau și pe placul spiritului militar napoleonian. Deci nu e de mirare că arta epocii, deci și iconostasul „Bisericii cu Lună” , conține elemente definitorii neoclasice: o împărțire clară în registre și panouri, precum și o puternică arhitravă reliefată în consolă, a cărei volumetrie sacadată este bine marcată de denticuli în retragere succesivă. Acești denticuli de tip neoclasic sunt prezenți și la consolele din naos prin care sunt unificate în partea superioară perechile de pilaștri ce corespund arcelor dublouri. In armonie cu colonetele iconostasului, acești pilaștri angajați, a căror elansare e subliniată prin caneluri, au de asemenea treimea inferioară decorată cu striații aurite. Același fast îl au și capitelurile compozite ale pilaștrilor, decorate cu frunze de acant, volute și ove. Aceste capiteluri angajate sunt accentele plastice repre